Paasboodschap van Paus Franciscus 5 april 2021

Paus Franciscus sprak zijn traditionele paasboodschap 'Urbi et Orbi' uit op zondag 4 april 2021 - aan de stad en de wereld - en onderstreepte hoe wij vandaag de gebeurtenis vieren die ons de hoop geeft die niet teleurstelt: 'Jezus die gekruisigd was, is verrezen.'

Over de hele wereld verkondigt de Kerk het blijde nieuws dat 'Jezus, die gekruisigd was, is opgestaan zoals Hij heeft gezegd. Alleluja!', zei paus Franciscus aan het begin van zijn paasboodschap die wereldwijd live werd uitgezonden. Hij bracht zijn Urbi et Orbi boodschap binnen in de Sint-Pietersbasiliek, net als vorig jaar, vanwege de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Hij had zojuist de mis op Paaszondag voorgezeten op het Altaar van de Stoel, waaraan een kleine congregatie deelnam. In de Basiliek stonden arrays van Avalanche-rozen, geschonken door Nederlandse bloemisten die traditioneel elk jaar met Pasen het Sint-Pietersplein met bloemen vulden, maar daar tijdelijk mee moesten stoppen vanwege de pandemie.

De paasrealiteit van de Verrijzenis biedt concrete, tastbare hoop en troost, merkte de paus op, maar de boodschap ervan biedt ons geen 'fata morgana of onthulling van een toverformule' die we zouden kunnen wensen als ontsnappingsmogelijkheid aan de moeilijke realiteiten van de wereld. Daaronder de verspreiding van de pandemie, de sociale en economische crisis die vooral de armen treft, maar ook, zo merkte hij op, het 'schandalige' feit dat 'gewapende conflicten niet zijn beëindigd en de militaire arsenalen worden versterkt.'Hoop die niet teleurstelt. De boodschap van hoop van Pasen vertelt ons kernachtig dat 'de gekruisigde Jezus, niemand anders, is opgestaan uit de dood', zei paus Franciscus, eraan toevoegend dat God de Vader Jezus heeft opgewekt, die zijn reddende wil heeft volbracht door onze zwakheid, zwakheden, het gewicht van onze zonden, zelfs onze dood op zich te nemen. Daarom, zei de paus, 'heeft God de Vader Hem verheven en nu leeft Jezus Christus voor altijd; Hij is de Heer.' De wonden die Jezus draagt in zijn handen, voeten en zijde zijn 'het eeuwige zegel van zijn liefde voor ons', merkte de paus op, en allen die beproevingen ervaren in lichaam of geest kunnen daarin hun toevlucht vinden en 'de genade ontvangen van de hoop die niet teleurstelt.'

Hoop en solidariteit in tijden van pandemie. Paus Franciscus zei verder dat de verrezen Christus hoop en troost geeft aan hen die lijden onder de pandemie, aan de zieken en aan hen die een dierbare hebben verloren. Hij bad ook dat de Heer 'de dappere inspanningen van artsen en verpleegkundigen mag ondersteunen.' Hij benadrukte dat iedereen, vooral de kwetsbaren, hulp nodig heeft en recht heeft op verzorging, en dat vaccins van essentieel belang zijn. Hij riep de internationale gemeenschap op 'zich in te zetten om de vertragingen in de distributie van vaccins weg te werken en de distributie ervan te vergemakkelijken, vooral in de armste landen.'

De verrezen Heer is troost voor werklozen en mensen in economische moeilijkheden, zei de paus. Hij bad dat Christus 'de overheden mag inspireren om te handelen, zodat iedereen, vooral gezinnen in de grootste nood' hulp kan krijgen om niet af te glijden in armoede, een trieste realiteit die door de pandemie dramatisch is verergerd. De paus verwees ook naar het psychologische gewicht van de pandemie op jongeren, die vaak gedwongen zijn thuis te blijven zonder naar school te gaan of persoonlijk vrienden te bezoeken. Hij gaf uiting aan zijn 'verbondenheid met jongeren overal ter wereld.'

Hoop die vrede brengt in onze wereld. De Heilige Johannes Paulus II citeerde tijdens zijn bezoek aan Haïti: 'De armen van alle soorten moeten weer gaan hopen', zei hij, terwijl zijn gedachten ook uitgingen naar het 'geliefde Haïtiaanse volk', en hij drong er bij hen op aan 'de toekomst met vertrouwen en hoop tegemoet te zien', en zich niet te laten overweldigen door de huidige moeilijkheden. Hij onderstreepte dat hij dicht bij hen staat en dat hun problemen definitief mogen worden opgelost.Paus Franciscus bad voor de jongeren van Myanmar 'die zich inzetten om de democratie te steunen en hun stem op vreedzame wijze te laten horen', zodat 'haat alleen door liefde kan worden verdreven.' Hij herinnerde aan migranten die op de vlucht zijn voor oorlog en extreme armoede en dat het 'licht van de verrezen Jezus een bron van wedergeboorte' voor hen mag zijn, omdat we in hen het 'ontsierde en lijdende gezicht van de Heer' zien op de weg naar Golgotha. Dit vraagt om concrete tekenen van solidariteit en menselijke broederschap' van de kant van allen, merkte hij op, en hij bedankte de landen die degenen die hun toevlucht zoeken opvangen, waarbij hij Libanon en Jordanië noemde, die zoveel vluchtelingen hebben opgenomen die het geweld in buurland Syrië ontvluchten. Moge het Libanese volk, zo bad hij, 'steun vinden bij de internationale gemeenschap' in deze moeilijke tijden en volharden in het zijn van 'een land van ontmoeting, coëxistentie en pluralisme.'

En 'moge Christus onze vrede' een halt toeroepen aan het wapengekletter in 'het geliefde en door oorlog verscheurde Syrië', zo onderstreepte de paus, waar miljoenen lijden. Hij wees ook op de 'oorverdovende en schandalige stilte' over het lijden in Jemen.Wat Libië betreft, merkte hij op dat daar eindelijk hoop is op een einde aan tien jaar bloedvergieten en onrust. In al deze landen moedigde hij alle betrokken partijen aan 'zich in te zetten' om deze conflicten te beëindigen en 'oorlogsvermoeide volkeren in staat te stellen in vrede te leven' en hun levens en gemeenschappen weer op te bouwen.

Leven als broeders en zusters. De Verrijzenis brengt ons naar Jeruzalem, zei de paus verder, waar wij 'de Heer vragen om vrede en veiligheid', zodat Jeruzalem 'zijn roeping kan omarmen' om een plaats te zijn waar 'allen elkaar kunnen zien als broeders en zusters.' Hij moedigde Israëli's en Palestijnen aan om 'de kracht van de dialoog te herontdekken' zodat een oplossing kan worden gevonden om 'de twee staten in staat te stellen zij aan zij in vrede en voorspoed te leven.' Paus Franciscus herinnerde ook aan zijn bezoek vorige maand aan Irak en bad dat de natie doorgaat op de 'weg naar vrede' en 'Gods droom voor een menselijke familie die gastvrij en gastvrij is voor al zijn kinderen' vervult.

De oorlogsmentaliteit overwinnen. De paus richtte zijn gedachten vervolgens op Afrika, met name op plaatsen die te lijden hebben onder intern geweld en internationaal terrorisme in gebieden van de Sahel, Nigeria, Tigray en de Cabo Delgado regio van Mozambique, en bad dat de conflicten vreedzaam mogen worden opgelost door 'dialoog in een geest van verzoening en ware solidariteit. ' Te veel oorlogen en te veel geweld teisteren onze wereld, klaagde de paus. Hij bad: 'Moge de Heer, die onze vrede is, ons helpen de mentaliteit van de oorlog te overwinnen.'

Moge de gevangenen van conflicten in Oost-Oekraïne en Nagorno-Karabach worden bevrijd, voegde hij eraan toe, en moge de bewapeningswedloop worden beteugeld. Hij herinnerde eraan dat op zondag 4 april de internationale dag tegen antipersoneelmijnen wordt gehouden, en zei dat deze 'verraderlijke en afschuwelijke apparaten' elk jaar vele onschuldige mensen doden of verminken. Hij benadrukte ook 'hoe veel beter onze wereld zou zijn zonder deze instrumenten des doods!'

Genezen door de wonden van Christus. Tot slot erkende paus Franciscus hoe op zo veel plaatsen christenen Pasen hebben gevierd onder strenge beperkingen, soms niet in staat om liturgische vieringen bij te wonen. Hij bad dat deze, en alle beperkingen op de vrijheid van godsdienst en eredienst wereldwijd, mogen worden opgeheven, zodat allen vrijelijk kunnen bidden en God kunnen loven. Te midden van deze vele ontberingen, zei de paus, moeten we altijd onthouden dat 'we zijn genezen door de wonden van Christus' en in het licht van de verrezen Heer, 'is ons lijden nu getransfigureerd ... waar dood was, is nu leven.'

Hij besloot met te zeggen: 'We bidden dat de voordelen van die genezing zich over de hele wereld zullen verspreiden. Vrolijk Pasen voor u allen!' Na het uitspreken van zijn Urbi et Orbi paasboodschap, gaf de paus zijn apostolische zegen.


Bron: www.amstelveenweb.com