Kerkfabriek

De kerkfabrieken zijn openbare instellingen onder de voogdij van de aartsbisschop en de administratieve overheden. Statuut, taak, bevoegdheid, samenstelling en werking van de kerkfabrieken worden omschreven door het Keizerlijk Decreet van 30 december 1809, aangevuld door de wet van 4 maart 1870 en gewijzigd door de ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2002 en 19 februari 2004.

De kerkfabrieken hebben tot taak te voorzien in de materiŽle middelen, nodig voor de waardige uitoefening van de eredienst in een parochie.
De kerkfabrieken dienen te zorgen voor het onderhoud van hun onroerend patrimonium alsook te waken over het onderhoud van de kerk en de pastorie.

De kerkraad bestaat uit twee leden van rechtswege, namelijk de pastoor en de burgemeester (of zijn vertegenwoordiger) en daarnaast uit vijf leden uit de parochie.
De kerkraad vergadert ten minste eens per trimester.

Samenstelling: Johnny De Mot - pastoor, Filiep Lagast - voorzitter, Cybelle Buyck - secretaris, Cil Cloet - penningmeester, Hilde De Geeter, Lode Vanderbeken.